Zarządzenie nr 16/ZK/2012
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 13 sierpnia 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji do wykonywania czynności odbiorczych pomieszczeń przy ul. Parkowej 34
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu wykonania czynności odbiorczych związanych ze zwolnieniem budynku przy ul. Parkowej 34 przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Andrzej Syroka − Przewodniczący
Przedstawiciel Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej,
2) dr Joanna Rosińczuk-Tonderys
Prodziekan ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu,
3) lek. Marek Brodzki
 Zakład Ratownictwa Medycznego,
4) mgr Grażyna Rosienkiewicz
 Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu,
5) mgr inż. Elżbieta Koprowska
 Pracownik Sekretariatu Międzyzakładowego Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji - w dniu 28 sierpnia 2012 r. o godz. 10:00, ul. Parkowa 34.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa