Zarządzenie nr 17/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 4 września 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji w celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu osobowego marki Opel Vectra C, nr rej. DW 8853 R, powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Janusz Olszewski − Przewodniczący
 Kierownik Działu Transportu i Zaopatrzenia
2) Lilia Aplas
 Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
3) Jerzy Hetnał
  Dział Transportu i Zaopatrzenia
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 21 września 2012 r. o godz. 10.00, pok. nr 8 w Dziale Transportu i Zaopatrzenia Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Wybrzeże L. Pasteura 1.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa