Zarządzenie nr 18/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 5 września 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji do wykonywania czynności odbiorczych pomieszczeń przy ul. Grunwaldzkiej 2
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu wykonania czynności odbiorczych związanych ze zwolnieniem budynku przy ul. Grunwaldzkiej 2 przez Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Analityki Medycznej powołuję Komisję w składzie:
1) dr Joanna Rosińczuk-Tonderys - Przewodnicząca
Prodziekan ds. Studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu,
2) dr Mariola Śliwińska-Mossoń
Zakład Biomedycznych Analiz Środowiskowych,
3) Bożena Szlegel
Zakład Praktycznej Nauki Zawodu Analityka,
4) mgr Grażyna Rosienkiewicz
Kierownik Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu,
5) dr Jadwiga Kuciel-Lewandowska
p.o. Kierownika Zakładu Klinicznych Podstaw Fizjoterapii,
6) mgr Wojciech Laber
 Zakład Fizjoterapii,
7) mgr inż. Sławomir Jarząb
 Zakład Rehabilitacji w Dysfunkcjach Narządu Ruchu,
8) Maria Binek
Dział Techniczny,
9) Wanda Kogutowska
Dział Eksploatacji.
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji - w dniu 10 września 2012 r. o godz. 10:00, ul. Grunwaldzka 2.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 

 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa/KM