Zarządzenie nr 22/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 24 października 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia ofert na kompleksowe wykonanie sztandaru Uczelni
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu rozpatrzenia ofert na kompleksowe wykonanie sztandaru Uczelni, powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Małgorzata Kuniewska-Kaucz − Przewodnicząca
    Kierownik Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni,
2) mgr Monika Kolęda
    Kierownik Sekcji  Promocji Uczelni,
3) mgr Krystyna Dziedziul
    Kierownik Działu Eksploatacji,
4) Alicja Stepowicz-Grzegorzak
    Dział Eksploatacji.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 25 października 2012 r. o godz. 9.00, w pok. nr 12 budynku A-1 przy Wybrzeżu L. Pasteura 1 (sala Senatu). 
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa