Zarządzenie nr 24/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 26 października 2012 r.
 
w sprawie trybu zamawiania, wydawania i kasacji tablic urzędowych i informacyjnych Uczelni
 
Na podstawie art. 2a oraz art. 16c ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jednolity Dz. U. 2005.235.2000 ze zm.), w oparciu o przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1955 r. w sprawie tablic i pieczęci urzędowych (Dz. U. 1955.47.316 ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
1. Zarządzenie reguluje tryb zamawiania, wydawania oraz kasacji tablic:
1) urzędowych,
2) informacyjnych.
2. Tablice urzędowe i informacyjne, zwane dalej „tablicami”, wykonuje się na wniosek (załącznik nr 1), który składa się w Dziale Transportu i Zaopatrzenia.
 
§ 2
1. Wniosek, o którym mowa w §1, powinien zawierać w szczególności:
1) dokładną treść tablicy,
2) liczbę sztuk,
3) wielkość w cm (jeżeli jest istotna),
4) rodzaj podłoża (metalowa, tworzywo sztuczne),
5) wskazanie źródła finansowania (np. działalność dydaktyczna, środki grantu nr, koszty ogólne).
2. Treść tablicy należy podawać z podziałem na wiersze i z uwzględnieniem odstępów.
3. Wniosek o wyrobienie tablicy:
a) urzędowej oraz informacyjnej innej niż wymieniona w lit. b, składa kierownik jednostki organizacyjnej,
b) informacyjnej oznakowania budynków składa kierownik Działu Eksploatacji.
4. Wniosek może obejmować kilka tablic jednego zamawiającego, przy czym dane dotyczące liczby poszczególnych tablic i ich wielkości należy określić w sposób jednoznaczny.
 
§ 3
1. Dział Organizacyjny potwierdza prawidłowość nazwy jednostki organizacyjnej.
2. Dział Transportu i Zaopatrzenia sprawdza poprawność wniosku pod względem formalnym
i przekazuje do realizacji.
3. Zamawiający odbiera tablicę za pokwitowaniem.
 
§ 4
1. Tablice urzędowe mają kształt prostokątny, wypukły i są wykonywane w metalu.
2. Tło tablicy w kolorze czerwonym, litery białe. W odległości 1 cm od krawędzi tablicy obwódka w kolorze białym, napisy 2,5 cm od krawędzi obwódki.
3. Wielkość liter zależy od długości napisu i miejsca zamontowania tablicy, nie większa jednak niż 5 cm. Krój pisma – Franklin gothic heavy, nazwa Uczelni pogrubiona.
4. Tablica urzędowa zawiera::
1) nazwę Uczelni, pełną lub skróconą, w pierwszym przypadku,
2) pełną nazwę jednostki organizacyjnej, której dotyczy, w pierwszym przypadku.
5. Wzory tablic urzędowych zawiera załącznik nr 2.
 
§ 5
1. Tablice informacyjne wykonuje się w metalu lub tworzywie sztucznym.
2. Tablice informacyjne oznakowania budynków mają kształt prostokąta, tło niebieskie i litery
w kolorze białym.
3. Tablice informacyjne inne niż wymienione w pkt 2, mają kształt prostokąta, tło białe, obwódkę i litery czarne.
4. Tablica informacyjna oznakowania budynku zawiera tylko symbol budynku, np. A1.
5. Tablica informacyjna, o której mowa w pkt 3 zawiera:
1) kolorowe godło Uczelni,
2) pełną nazwę Uczelni w pierwszym przypadku,
3) dane informacyjne, w szczególności: nazwę jednostki i jej lokalizację.
6. Wzory tablic informacyjnych zawiera załącznik nr 2.
 
§ 6
1. W przypadku zużycia, zniszczenia lub dezaktualizacji tablicy należy ją niezwłocznie zwrócić do Działu Transportu i Zaopatrzenia (załącznik nr 3).
2. Druk może obejmować kilka tablic jednego zdającego, przy czym dane dotyczące liczby poszczególnych tablic należy określić w sposób jednoznaczny.
3. Dział Transportu i Zaopatrzenia przekazuje tablice do utylizacji.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.


załącznik nr 1
załącznik nr 2
załącznik nr 3
 
 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
Otrzymują:
według rozdzielnika
MK