Zarządzenie nr 23/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 24 października 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji w celu gotowości do odbioru urządzeń w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Farmacji przy ul. Borowskiej 211
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu gotowości do odbioru urządzeń w budynku A i B Ośrodka Badawczo-Naukowo-Dydaktycznego Dolnośląskiej Farmacji przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu, powołuję Komisję w składzie:
1) dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw. − Przewodniczący
Kierownik Katedry i Zakładu Podstaw Nauk Medycznych,
2) dr Artur Owczarek
Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku,
3) mgr Andrzej Oleś
Dział Utrzymania Ruchu UMW,
4) mgr inż. Elżbieta Bednarska
Dział Techniczny,
5) Jacek Jagielski
Dział Techniczny,
6) Jolanta Nowicka-Piszczek.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 24 października 2012 r. o godz. 12, w budynku A i B w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Dolnośląskiej Farmacji przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa