Zarządzenie nr 26/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 2 listopada 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji w celu przejęcia pomieszczenia – szatni
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przejęcia pomieszczenia szatni od Akademickiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213 znajdującej się w budynku Akademickiego Szpitala Klinicznego w przyziemiu w budynku H (pomieszczenia 1.04, 1.07, 1.22, 1.31), powołuje się Komisję w składzie:
1) mgr Jacek Czajka − Przewodniczący
    Zastępca Kanclerza ds. Logistyki,
2) mgr inż. Elżbieta Bednarska
    Dział Techniczny,
3) Jacek Jagielski
    Dział Techniczny,
4) Lilia Aplas
    Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 2 listopada 2012 r. o godz. 11.00, w budynku Akademickiego Szpitala Klinicznego ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław w przyziemiu w budynku H (pomieszczenia 1.04, 1.07, 1.22, 1.31).
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa