Zarządzenie nr 27/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 8 listopada 2012 r.
 
w sprawie inwentaryzacji rocznej
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję następujące zespoły:
1. Zapasy magazynowe Działu Transportu i Zaopatrzenia
1) Emilia Półtorak                                   - przewodnicząca
2) Małgorzata Szymańska                      - członek
Termin inwentaryzacji: od 10.12.2012 r. do 14.12.2012 r.
2.  Skrypty i wydawnictwa Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni
1) Maria Ciechanowicz                           - przewodnicząca
2) Anna Wielgosińska                             - członek
Termin inwentaryzacji: od 06.12.2012 r. do 07.12.2012 r.
3.  Magazyn Działu Aparatury Naukowej
1) Anna Wielgosińska                             - przewodnicząca
2) Maria Ciechanowicz                           - członek
Termin inwentaryzacji: od 10.12.2012 r. do 11.12.2012 r.
4.  Druki ścisłego zarachowania w dziekanatach wszystkich wydziałów ( w tym:
     hologramy elektronicznych legitymacji studenckich )
1) Katarzyna Jacożyńska                         - przewodnicząca
2) Lilia Aplas                                           - członek
Termin inwentaryzacji: od 03.12.2012 r. do 04.12.2012 r.
5.  Hologramy elektronicznych legitymacji studenckich w Ośrodku Sieciowo-Komputerowym
1) Lilia Aplas                                            - przewodnicząca
2) Katarzyna Jacożyńska                          - członek
Termin inwentaryzacji: 10.12.2012 r.
6.  Bilety w Kancelarii Ogólnej
1) Anna Wielgosińska                             - przewodnicząca
2) Maria Ciechanowicz                            - członek
Termin inwentaryzacji: 12.12.2012 r.
7.  Kwitariusze przychodowe, faktury VAT, kasa
1) Marta Czyżewska                                - przewodnicząca
2) Katarzyna Ludtke                                - członek
Termin inwentaryzacji: 02.01.2013 r. – godz. 8 00.
 
§ 2
Zobowiązuje się dyrektora Zarządu Inwestycji Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu do przeprowadzenia według stanu na dzień 31.12.2012 r. inwentaryzacji środków trwałych w budowie, tj. nieprzekazanych robót inwestycyjnych Centrum Klinicznego. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji.
 
§ 3
Zobowiązuje się kierownika Działu Technicznego do przeprowadzenia według stanu na dzień 31.12.2012 r. inwentaryzacji niezakończonych robót inwestycyjnych. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji. W przypadku zadań inwestycyjnych, polegających na budowie dwóch lub więcej obiektów – inwentaryzację bezpośrednich kosztów budowy należy przeprowadzić odrębnie dla każdego obiektu.
 
§ 4
Zobowiązuje się kierownika Działu Finansowego do przeprowadzenia inwentaryzacji należności na dzień bilansowy - według stanu na dzień 30.11.2012 r. (w tym także inwentaryzacji sald „zerowych” dla kontrahentów, których obroty z Uniwersytetem Medycznym przekroczyły w 2012 r. kwotę: 25 000 PLN – słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN). Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych stanów tych aktywów. Wszystkie należności niepotwierdzone do dnia 28.02.2013 r. należy zestawić w tabeli i dokonać odpisu aktualizującego.
 
§ 5
Zobowiązuje się kierownika Działu Kosztów do zinwentaryzowania niezakończonych prac naukowo-badawczych, według stanu na dzień 31.12.2012 r. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej ich wartości.
 
§ 6
Zobowiązuje się kierownika Ośrodka Sieciowo-Komputerowego do zinwentaryzowania programów komputerowych, użytkowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Uczelni.
 
§ 7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują :
- przewodniczący, członkowie
   i kierownicy jednostki zobowiązanej do przeprowadzenia inwentaryzacji
- Sekretariat Kanclerza
- Kwestor
- Zastępca Kwestora
- kierownik Działu Inwentaryzacji
 i Ewidencji Majątku