ARCHIWALNE
 
Zarządzenie nr 25/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 października 2012 r.
 
w sprawie wizytówek służbowych Uczelni
 
Na podstawie §175 statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (uchwała nr 1193 senatu z dnia 17 września 2012 r) zarządza się co następuje:
 
§ 1
Wzór wizytówek Uczelni określa „System identyfikacji wizualnej” wprowadzony zarządzeniem rektora.
 
§ 2
1. Wykaz osób reprezentujących Uczelnię, którym przysługują wizytówki służbowe, płatne z kosztów ogólnych, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Zmiana załącznika nie stanowi zmiany zarządzenia.
2. Zamówienia i dystrybucję wizytówek, o których mowa w pkt 1, prowadzi Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni.
 
§ 3
1. Koszty wykonania wizytówek służbowych, dla osób niewymienionych w załączniku nr 1, mogą być pokrywane ze środków innych niż ogólne, np. z funduszu na dydaktykę, z odpłatności za kursy, ze środków sponsorskich.
2. W zależności od źródła finansowania zamówienia, blokadę środków potwierdza właściwy dysponent.
 
§ 4
1. Osoby niewymienione w załączniku nr 1, po potwierdzeniu blokady środków, o których mowa w §3 pkt 1, składają zamówienie na wizytówki służbowe samodzielnie, z pominięciem Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni, u wybranego przez siebie wykonawcy.
2. W przypadku, o którym mowa w pkt 1, należy korzystać z generatora wizytówek dostępnego na stronie http://www.umed.wroc.pl/wizytowka/ z komputerów sieci UMW. Wygenerowany plik, zapisany na nośniku elektronicznym, jest materiałem gotowym do druku.
3. Płatności za wykonanie wizytówek dokonuje się na podstawie faktury wystawionej na „Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu”. Do faktury należy dołączyć wiosek do zamówienia (załącznik nr 2).
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 r.


załącznik nr 1
załącznik nr 2

 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MK