Zarządzenie nr 28/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 listopada 2012 r.
 
w sprawie powołania komisji do rocznego przeglądu gwarancyjnego budynków A, Fa oraz J (dializy)
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
W celu powołania komisji do rocznego przeglądu gwarancyjnego budynków A, Fa oraz J (dializy) objętych 5-letnią gwarancją, zgodnie z umową nr ZI/AM/PN-11/09 z dnia 14.05.2009 r. powołuje się komisję w składzie:
a)  przedstawiciele Zarządu Inwestycji Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu – 3 osoby,
b)  Maria Binek – Dział Techniczny,
c)  przedstawiciele W.P.B.P. nr 2 Wrobis S.A. – 2 osoby.
Przy udziale przedstawicieli Akademickiego Szpitala Klinicznego – 2 osoby.
 
§ 2
Komisja zakończy prace do dnia 20 listopada 2012 r.
 
§ 3
Materiały z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa