ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 29/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2012 r.
 
w sprawie powołania Komisji w celu przejęcia spraw związanych z administrowaniem lokali mieszkalnych przy ul. Ślężnej 88-94
 
Na podstawie § 24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przejęcia od Zespołu Burs Pielęgniarskich Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu całokształtu spraw związanych z administrowaniem niewyodrębnionymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi w częściach wspólnych nieruchomości przy ul. Ślężnej 88-94 we Wrocławiu, powołuje się Komisję w składzie:
1) mgr Bożena Bieniek − Przewodnicząca
Dział Finansowy,
2) Lilia Aplas
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku,
3) mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Kohnen
Dział Techniczny,
4) Jerzy Kokociński
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw,
5) mgr Maria Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji,
6) Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji,
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 10 grudnia 2012  r. o godz. 8.00, w budynku administracji Zespołu Burs przy ul. Ślężnej 90-92.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński





 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa