Zarz.: 30/ZK/2012
zm.: 3/ZK/2013


Zarządzenie nr 30/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego  we Wrocławiu
z dnia 29 listopada 2012 r.
 
w sprawie druków zakresów czynności
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. Zakresy podstawowych obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień ogólnych oraz zakres obowiązków szczegółowych dla pracowników sporządza się na druku:
1) dla kierownika jednostki organizacyjnej (załącznik nr 1),
2)[1] dla pracownika jednostek organizacyjnych, zatrudnionego na stanowisku innym niż naukowo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym (załącznik nr 2),
3)[2] dla pracownika jednostek organizacyjnych, zatrudnionego na stanowisku naukowo-technicznym lub inżynieryjno-technicznym (załącznik nr 3).
2. Zakres czynności dla pracowników określa kierownik jednostki organizacyjnej.
3. Zakres czynności dla kierowników jednostek organizacyjnych przygotowuje Dział Organizacyjny.
 
§ 2
Druki, o których mowa w §1 pkt 1 mają zastosowanie do pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
 
§ 3
Traci moc zarządzenie nr 7/K/2008 Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 30 września 2008.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa


[1] Zmieniony zarządzeniem nr 3/ZK/2013 Kanclerza UMW z dnia 29 stycznia 2013 r.
[2] Zmieniony zarządzeniem nr 3/ZK/2013 Kanclerza UMW z dnia 29 stycznia 2013 r.