Zarządzenie nr 31/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 12 grudnia 2012 r.
 
w sprawie przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 
Na podstawie §24 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu przeprowadzenia przeglądu i zapewnienia możliwości doskonalenia i potrzeby zmian w systemie zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych (według normy PN-EN ISO 9001:2009), powołuję Zespół w składzie:
1. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów prof. nadzw.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim,
2. dr hab. Marzena Dominiak prof. nadzw.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym,
3. prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego,
4. dr hab. Agnieszka Piwowar
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej,
5. dr Mariola Seń
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
6. mgr Artur Parafiński
Kanclerz Uniwersytetu Medycznego,
7. inż. Ryszard Kretschmer
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości ISO – koordynator prac Zespołu,
8. mgr Ryszard Chorostkowski
Sekretarz Rektora − członek.
 
§ 2
Zadaniem Zespołu jest dokonanie przeglądu, z uwzględnieniem oceny możliwości doskonalenia i potrzeb zmian w systemie zarządzania jakością, łącznie z polityką i celami dotyczącymi jakości.
 
§ 3
Ustalenia dokonane w trakcie prac Zespołu, w formie pisemnej, z podaniem konkretnych wniosków, należy przekazać Pełnomocnikowi Uczelnianemu ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Kanclerzowi, w terminie 7 dni od zakończenia prac Zespołu.
 
§ 4
Czynności, o których mowa w §1 należy zakończyć do dnia 16 stycznia 2013 r.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
Otrzymują:
Według rozdzielnika
 
MKa