ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 32/ZK/2012
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 20 grudnia 2012 r.
 
w sprawie powołania komisji do odbioru mebli laboratoryjnych oraz odciągów w Zintegrowanym Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211a
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 45/XIV R/2010 Rektora Akademii Medycznej we Wrocławiu z dnia 20 września 2010 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W związku ze zgłoszeniem przez dostawcę w ramach przetargu AM/AZ/PE-PN-14/12 gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia w budynku A, B, C i D Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu, powołuję Komisję w składzie:
1) dr hab. Kazimierz Gąsiorowski, prof. nadzw. − Przewodniczący, Pełnomocnik Rektora ds. Projektu,
2) dr Artur Owczarek, Kierownik projektu,
3) mgr Paweł Szymborski, Dział Utrzymania Ruchu UMW,
4) przedstawiciel jednostki organizacyjnej, w której obrębie zamontowano meble laboratoryjne i/lub odciągi,
5) mgr inż. Jolanta Nowicka-Piszczek.
2. Przedstawiciela, o którym mowa w §1 pkt 4 wskazuje kierownik Katedry/Zakładu. Wykaz osób należy dołączyć do protokołu z prac Komisji.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 20 grudnia 2012 r. o godz. 8:00, w budynku Zintegrowanego Centrum Edukacji i Innowacji Wydziału Farmaceutycznego przy ul. Borowskiej 211a we Wrocławiu.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński


 
Otrzymują:
według rozdzielnika                      
MKa