Zarządzenie nr 10/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 28 marca 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert na najem powierzchni w budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu 
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t. j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
1.    W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na najem powierzchni w budynku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu, powołuję Komisję w składzie:
1)  mgr Krystyna Dziedziul – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2)  mgr Sylwia Depta
Dział Eksploatacji,
3)   Barbara Zimna
Dział Eksploatacji,
4)   Przedstawiciel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 11.00 w Dziale Eksploatacji ul. Pasteura 1, budynek A2, pok. nr 8.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Artur Parafiński
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
 
MKa