Zarządzenie nr 11/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji w celu obmiaru opału pozostałego po sezonie grzewczym 2013/2014 oraz dokonania przeglądu technicznego kotłowni
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. zarządzenia nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządza się co następuje:
 
§ 1
W celu obmiaru opału pozostałego po sezonie grzewczym 2013/2014 oraz dokonania przeglądu technicznego w kotłowni przy Ogrodzie Botanicznym Roślin Leczniczych z Pracownią Agroekologii, ul. Kochanowskiego 12 oraz kotłowni przy Bibliotece Głównej, ul. Parkowa 1/3 powołuje się Komisję w składzie:
a) mgr inż. Danuta Stężycka – Przewodnicząca
Dział Techniczny,
b) Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji,
c) Maria Ciechanowicz
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku,
d) Jerzy Kokociński
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw,
e) Jerzy Kardasz − przedstawiciel firmy obsługującej kotłownie.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 22 maja 2014  r. o godz. 9:00, na posesji Biblioteki Głównej,
ul. Parkowa 1/3.

§ 3
Materiały z prac Komisji należy przekazać do kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka
 

 
Otrzymują :
według rozdzielnika
 
MKa