Zarządzenie nr 12/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 21 maja 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert stawki czynszu na dzierżawę gruntu przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu 
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert stawki czynszu na dzierżawę gruntu przy ul. Borowskiej 211 we Wrocławiu z przeznaczeniem na uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego, powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Krystyna Dziedziul – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2) mgr Sylwia Depta
Dział Eksploatacji,
3) Andrzej Oleś
Dział Utrzymania Ruchu.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 22 maja 2014 r. o godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji, ul. Pasteura 1, budynek A2, pok. nr 8.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa