Zarządzenie nr 13/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 23 maja 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert stawki czynszu na najem powierzchni przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu 
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert stawki czynszu na najem 43,20 m2 powierzchni w budynku Wydziału Lekarsko-Stomatologicznego przy ul. Krakowskiej 26 we Wrocławiu z przeznaczeniem na uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego, powołuję Komisję w składzie:
1)  mgr Krystyna Dziedziul – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2)  mgr Sylwia Depta
Dział Eksploatacji,
3)  mgr Marek Chudy
Dział Organizacyjny.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 6 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji ul. Pasteura 1, budynek A2, pok. nr 8.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa