Zarządzenie nr 14/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 28 maja 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji w celu przekazania pomieszczeń mieszczących się w przyziemiu przy
ul. Chałubińskiego 3
 
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W celu przekazania pomieszczeń mieszczących się w przyziemiu budynku I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa ul. Chałubińskiego 3 dla Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego, powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Małgorzata Sidorowicz-Köhnen – Przewodnicząca
Dział Techniczny,
2) mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji,
3) Jerzy Kokociński
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw,
4) Przedstawiciel Samodzielnej Pracowni Biofizyki Układu Nerwowego,
5) Przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 1 we Wrocławiu.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 30 maja 2014 r. o godz. 12.00 przy wejściu do pomieszczeń mieszczących się w przyziemiu I Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa przy ul. Chałubińskiego 3.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 
p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa