Zarządzenie nr 15/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 czerwca 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Aparatu Pantomograficznego
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia
25 kwietnia 2013 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przeprowadzenia trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż Aparatu Pantomograficznego z przystawką cefaloetryczną powołuję Komisję w składzie:
1)   mgr inż. Anna Piotrowska − Przewodnicząca
Dział Aparatury Naukowej,
2)   Lilia Aplas
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku,
3)   Agnieszka Fiśkiewicz
Katedra i Zakład Periodontologii.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 18 czerwca 2014 r. o godz. 9.00 w Dziale Aparatury Naukowej UMW
p. 308, przy ul. Mikulicza Radeckiego 5.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa