Zarządzenie nr 16/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 18 czerwca 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do przekazania nieruchomości przy ul. Armii Krajowej 1 we Wrocławiu
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W celu przekazania firmie Komin-Service Spółka sp. z o.o. nieruchomości położonej przy ul. Armii Krajowej 1 we Wrocławiu, powołuję Komisję w składzie:
1)        mgr inż. Jacek Bełtowski – Przewodniczący
Zespół ds. Inwestycji,
2)        mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji,
3)        Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji,
4)        mgr inż. Jerzy Buczek
Dział Techniczny.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 23 czerwca 2014 r. o godz. 10.30 przed wejściem do budynku, ul. Armii Krajowej 1 we Wrocławiu.

§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 


p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
 
MKa