Zarządzenie nr 18/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 4 lipca 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu na świadczenie usług telefonii komórkowej dla pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu wraz z dostawą aparatów telefonicznych dla 23 aktywnych w sieci Plus GSM numerów telefonów, powołuję Komisję w składzie:
1) Wanda Kogutowska – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2) Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji,
3) mgr Marek Chudy
Dział Organizacyjny.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 8 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji, ul. Pasteura 1, budynek A2, pok. nr 8.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa