Zarządzenie nr 19/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 28 lipca 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
1. W celu sporządzenia protokołu zdawczo-odbiorczego potwierdzającego przekazanie środków trwałych Ośrodkowi Badawczo-Naukowo-Dydaktycznemu Chorób Otępiennych w Ścinawie
sp. z o.o. w organizacji, powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Robert Woźnicki – Przewodniczący
Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi,
2) Lilia Aplas
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku,
3) mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji,
4) mgr Ewa Dziwulska
Zastępca Kwestora,
5) mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Köhnen
Dział Techniczny.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 30 lipca 2014 r. o godz. 10.00 w sali Senatu UMW pok.12, przy ul. Pasteura 1 Budynek A-1.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa