Zarządzenie nr 20 /ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 27 sierpnia 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na obsługę kotłowni Uczelni w sezonie grzewczym 2014/2015
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1.    W celu rozstrzygnięcia konkursu na obsługę kotłowni Uczelni w sezonie grzewczym 2014/2015, powołuję Komisję w składzie:
1)        Alicja Stepowicz-Grzegorzak – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2)        Wanda Kogutowska
Dział Eksploatacji,
3)        mgr inż. Danuta Stężycka
Dział Techniczny.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 29 sierpnia 2014 r. o godz. 10.30 w Dziale Eksploatacji, ul. Pasteura 1, budynek A2, pok. nr 7.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa