Zarządzenie nr 17/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 26 czerwca 2014 r.
 
w sprawie zasad delegowania pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu niebędących nauczycielami akademickimi do udziału w szkoleniach zewnętrznych
 
Na podstawie §24 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Zarządzenie określa zasady udziału pracowników Uczelni niebędących nauczycielami akademickim (dalej „pracownik”), w szkoleniach organizowanych przez podmiot (jednostkę) nienależącą do struktury organizacyjnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (szkolenia zewnętrzne).
 
§ 2
1. Skierowanie pracownika na szkolenie zewnętrzne może nastąpić na wniosek pracownika lub na wniosek jego przełożonego (załącznik nr 1).
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) kartę zgłoszenia na szkolenie
2) program szkolenia
3) wniosek o delegowanie pracownika - w przypadku, gdy szkolenie jest organizowane poza miejscem wykonywania pracy.
3. Pracownik składa wniosek o skierowanie go na szkolenie swojemu bezpośredniemu przełożonemu.
4. Wniosek o skierowanie pracownika na szkolenie wraz z dokumentami, o których mowa w pkt 2, bezpośredni przełożony pracownika przekazuje do Kanclerza w celu udzielenia zgody.
5. Wniosek, po jego akceptacji przez Kanclerza jest przekazywany Kwestorowi, w celu potwierdzenia posiadania środków na finansowanie szkolenia.
6. Zatwierdzony wniosek powinien być przekazany do Działu Spraw Pracowniczych niezwłocznie, w celu ewidencji szkolenia.
 
 
§ 3
1. W terminie 14 dni od ukończenia szkolenia, pracownik, który brał w nim udział, na zorganizowanym spotkaniu przekazuje informacje ze szkolenia i umożliwia dostęp do otrzymanych materiałów szkoleniowych pozostałym pracownikom Uczelni, których zakres obowiązków jest merytorycznie powiązany z przedmiotem szkolenia. Za organizację spotkania odpowiada bezpośredni przełożony pracownika biorącego udział w szkoleniu.
2. W terminie 7 dni od ukończenia szkolenia, pracownik który brał w nim udział wypełnia formularz „Ocena szkolenia” (załącznik nr 2) i przekazuje wypełniony formularz do Działu Spraw Pracowniczych.
3. Po upływie 2 miesięcy od daty ukończenia szkolenia, jednakże nie później niż w ciągu
3 miesięcy, pracownik, który uczestniczył w szkoleniu wypełnia „Ankietęoceny efektywności szkolenia” (załącznik nr 3) i przekazuje wypełnioną ankietę do Działu Spraw Pracowniczych.
4. Za przekazanie formularzy ocen wymienionych w pkt. 2 i 3 do Działu Spraw Pracowniczych odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2014 r.
 
p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Jacek Czajka


 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK