Zarządzenie nr 22/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 19 listopada 2014 r.
 
w sprawie powołania komisji do rocznego przeglądu gwarancyjnego budynków A, Fa oraz J (dializy)
 
Na podstawie § 24, ust. 2, pkt. 4 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t. j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu rocznego przeglądu gwarancyjnego budynków A, Fa oraz J (dializy) objętych 5-letnią gwarancją, zgodnie z umową nr ZI/AM/PN-11/09 z dnia 14 maja 2009 r. , powołuje się komisję w składzie:
a)    Jacek Bełtowski – przewodniczący,
Zespół ds. Inwestycji,
b)   Wojciech Jurkowski
Zespół ds. Inwestycji,
c)    Władysław Towarnicki
Zespół ds. Inwestycji,
d)   Maria Binek
Dział Techniczny,
e)    przedstawiciele W.P.B.P. nr 2 Wrobis S.A. – 2 osoby.
Przy udziale przedstawicieli Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu – 2 osoby.
 
§ 2
Komisja będzie dokonywać przeglądu w terminie od 8 grudnia 2014 r. do 15 grudnia 2014 r.
 
§ 3
Materiały z prac Komisji należy przekazać do kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  
mgr Justyna Wojtuń
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa