Zarządzenie nr 23/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 26 listopada 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na
 sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Wrońskiego 13c
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przeprowadzenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy ul. Wrońskiego 13c, powołuję Komisję w składzie:
1)  mgr Krystyna Dziedziul– Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2)  Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji,
3)  mgr Marek Chudy
Dział Organizacyjny,
4)  Radca Prawny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 27 listopada 2014 r. o godz. 9.00 w sali Senatu UMW pok.12, przy ul. Pasteura 1 Budynek A-1.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń
  
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa