Zarządzenie nr 24/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 26 listopada 2014 r.
 
w sprawie powołania zespołu do opracowania procedury powołania jednostki organizacyjnej administracji ds. dydaktycznych
 
Na podstawie §174 statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. uchwała nr 1324 senatu z dnia 25 września 2013 r. ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
1. W celu opracowania procedury powołania jednostki organizacyjnej administracji ds. dydaktycznych powołuje się zespół w składzie, zwany dalej „Zespołem”:
1)   dr Bartłomiej Stańczykiewicz - przewodniczący,
2)   Anna Kalbarczyk
3)   mgr Renata Majak,
4)   mgr Dominika Dębowa.
2. Przewodniczący może zapraszać na posiedzenia Zespołu inne osoby posiadające wiedzę niezbędną dla wykonania zadań przez Zespół oraz domagać się sporządzenia przez pracowników Uczelni analiz i zestawień lub przekazania stosownych dokumentów.
 
§ 2
1. Do zadań Zespołu należy w szczególności:
1)  wypracowanie propozycji umiejscowienia jednostki w strukturze administracji,
2)  ustalenie zakresu zadań jakimi jednostka będzie się zajmowała, w tym z uwzględnieniem zadań wykonywanych przez jednostki już istniejące,
3)  określenie zapotrzebowania i kwalifikacji kadr,
4)  sporządzenie opisu stanowisk,
5)  sporządzenie propozycji zakresów obowiązków dla poszczególnych pracowników,
6)  przygotowanie projektu zarządzenia w sprawie utworzenia jednostki.
2.  Kanclerz może zlecić Zespołowi także inne zadania wiążące się z celem powołania Zespołu.
 
§ 3
1. Zespół rozwiązuje się z dniem utworzenia jednostki organizacyjnej, o której mowa w §1, nie później niż 28 lutego 2015 r.
2. Wynik prac Zespołu Przewodniczący przekazuje w formie pisemnej do Kanclerza,
w terminie do 7 dni od zakończenia tych prac.
3. Dokumentację prac Zespołu należy przekazać do archiwum zakładowego w trybie protokołu zdawczo-odbiorczego za pośrednictwem Działu Organizacyjnego.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.
 
 
 
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK