Zarz.: 25/ZK/2014
zm.: 26/ZK/2014
Zarządzenie nr 25/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 28 listopada 2014 r.
 
w sprawie inwentaryzacji rocznej
 
Na podstawie §24 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej powołuję następujące zespoły:
1.    Zapasy magazynowe Działu Transportu i Zaopatrzenia
1) Emilia Półtorak                                   - przewodnicząca
2) Małgorzata Szymańska                      - członek
Termin inwentaryzacji: od 08.12.2014 r. do 12.12.2014 r.
2.    Skrypty i wydawnictwa oraz materiały promocyjne Działu Wydawnictw i Promocji Uczelni
1) Maria Ciechanowicz                           - przewodnicząca
2) Anna Wielgosińska                             - członek
Termin inwentaryzacji: od 17.12.2014 r. do 19.12.2014 r.
3.    Magazyn Działu Aparatury Naukowej
1) Anna Wielgosińska                            - przewodnicząca
2) Maria Ciechanowicz                           - członek
Termin inwentaryzacji: od 10.12.2014 r. do 11.12.2014 r.
4.    Druki ścisłego zarachowania w dziekanatach wszystkich wydziałów (w tym:
hologramy elektronicznych legitymacji studenckich)
1) Katarzyna Jacożyńska                       - przewodnicząca
2) Emilia Półtorak                                   - członek
Termin inwentaryzacji: od 17.12.2014 r. do 18.12.2014 r.
5.    Hologramy elektronicznych legitymacji studenckich w Ośrodku Sieciowo-Komputerowym
1) Katarzyna Jacożyńska                       - przewodnicząca
2) Emilia Półtorak                                   - członek
Termin inwentaryzacji: 19.12.2014 r.
6.    Bilety w Kancelarii Ogólnej
1) Maria Ciechanowicz                            - przewodnicząca
2) Anna Wielgosińska                             - członek
Termin inwentaryzacji: 12.12.2014 r.
7.    Kwitariusze przychodowe, faktury VAT, kasa
1)[1]            Emilia Półtorak                - przewodnicząca
2) Małgorzata Szymańska                       - członek
Termin inwentaryzacji: 02.01.2015 r. – godz. 8 00.
 
§ 2
Zobowiązuję Zastępcę Kanclerza ds. Inwestycji oraz Zastępcę Kanclerza ds. Logistyki do przeprowadzenia do dnia 15.01.2015 r. inwentaryzacji niezakończonych robót inwestycyjnych w zakresie nadzorowanych projektów. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz ich weryfikacji. W przypadku zadań inwestycyjnych, polegających na budowie dwóch lub więcej obiektów − inwentaryzację bezpośrednich kosztów budowy należy przeprowadzić dla każdego obiektu.
 
§ 3
Zobowiązuję Kierownika Działu Finansowego do przeprowadzenia inwentaryzacji należności na dzień bilansowy − według stanu na 30.11.2014 r. (w tym także inwentaryzacji sald „zerowych” dla kontrahentów, których obroty z Uniwersytetem Medycznym przekroczyły
w 2014 r. kwotę: 25 000 PLN − słownie: dwadzieścia pięć tysięcy PLN). Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą uzyskania od kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanych w księgach rachunkowych stanów tych aktywów. Wszystkie należności nie potwierdzone do dnia 28.02.2015 r. należy zestawić w tabeli i dokonać odpisu aktualizującego.
 
§ 4
Zobowiązuję Kierownika Działu Kosztów do zinwentaryzowania niezakończonych prac naukowo – badawczych do dnia 15.01.2015 r. Inwentaryzację należy przeprowadzić drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacji realnej ich wartości z kierownikami poszczególnych projektów.
 
§ 5
Zobowiązuję Kierownika Ośrodka Sieciowo-Komputerowego do zinwentaryzowania programów komputerowych, użytkowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych uczelni.
 
§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
  
Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń
 
 
Otrzymują :
− przewodniczący, członkowie
   i Kier. jedn. zob. do przepr. inw.
− Sekretariat Kanclerza UMW
− Kwestor
− Zastępca Kwestora
− Kier. Działu Inwentaryzacji
    i Ewidencji Majątku
 
 
MKa
 


[1] Zmieniony zarządzeniem nr 26/ZK/2014 Kanclerza UMW z dnia 5 grudnia 2014 r.