Zarządzenie nr 26/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 r.
 
w sprawie zmiany składu osobowego inwentaryzacji rocznej
 
Na podstawie §24 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.) zarządza się co następuje:
 
§ 1
W zarządzeniu nr 25/ZK/2014 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej wprowadza się następującą zmianę:
a) w §1 ust. 7 pkt 1 słowa „Marta Czyżewska − przewodnicząca” zastępuje się słowami „Emilia Półtorak − przewodnicząca”.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
z up. Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  
mgr inż. Andrzej Kochan
 
 
Otrzymują :
− przewodniczący, członkowie
   i kier. jedn. zob. do przepr. inw.
− Sekretariat Kanclerza UMW
− Kwestor
− Zastępca Kwestora
− Kier. Działu Inwentaryzacji
    i Ewidencji Majątku
 
 
MKa