Zarządzenie nr 21/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 19 września 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu na najem powierzchni magazynowych przy ul. Borowskiej 213
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25 kwietnia 2013 r. ze zm.), zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1. W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na najem powierzchni magazynowych położonych we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213, działka nr 76/5, AM-14, Obręb Gaj, powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Krystyna Dziedziul– Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2) mgr Robert Woźnicki
p.o. Dyrektora ZUPiR „MAX”,
3)   mgr Sylwia Depta
Dział Eksploatacji.
 
§ 2
Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 22 września 2014 r. o godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji ul. Pasteura 1, budynek A2, pok. nr 7.
 
§ 3
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
p.o. Kanclerza
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń
 
 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa