Zarządzenie nr 27/ZK/2014
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 5 grudnia 2014 r.
 
w sprawie przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 
Na podstawie §24 Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 17/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 15 kwietnia 2013 r. ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
W celu przeprowadzenia przeglądu i zapewnienia możliwości doskonalenia i potrzeby zmian w systemie zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych (według normy PN-EN ISO 9001:2009), powołuję Zespół w składzie:
1.    dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów prof. nadzw.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim,
2.    dr hab. Marzena Dominiak prof. nadzw.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym,
3.    prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego,
4.    dr hab. Agnieszka Piwowar
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej,
5.    dr Mariola Seń
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
6.    mgr inż. Andrzej Kochan
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji,
7.    inż. Ryszard Kretschmer
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości ISO – koordynator prac Zespołu,
8.    mgr Beata Banach
Biuro Obsługi Rektora i Prorektorów
 
 
§ 2
Zadaniem Zespołu jest dokonanie przeglądu, z uwzględnieniem oceny możliwości doskonalenia i potrzeb zmian w systemie zarządzania jakością, łącznie z polityką i celami dotyczącymi jakości. 
 
§ 3
Ustalenia dokonane w trakcie prac Zespołu, w formie pisemnej, z podaniem konkretnych wniosków, należy przekazać Pełnomocnikowi Uczelnianemu ds. Systemu Zarządzania Jakością oraz Kanclerzowi, w terminie 7 dni od zakończenia prac Zespołu. 
 
§ 4
Czynności, o których mowa w §1 należy zakończyć do dnia 17 stycznia 2015 r.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr inż. Andrzej Kochan

 
 
Otrzymują:
Według rozdzielnika
 
MC