Zarządzenie nr 25/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 24 czerwca 2015 r.

 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie środków transportu
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.), zarządzam co następuje:
 

§ 1

W celu przeprowadzenia czwartego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, dotyczącego zbycia środków transportu powołuje się Komisję w składzie:
1) mgr Janusz Olszewski – Przewodniczący
Dział Transportu i Zaopatrzenia,
2) Jerzy Hetnał
Dział Transportu i Zaopatrzenia,
3) Lilia Aplas
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.
 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 2 lipca 2015 r. o godz. 10.00 na terenie Działu Transportu i Zaopatrzenia, pok. nr 8, Wybrzeże L. Pasteura 1.
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Z upoważnienia Rektora
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji

mgr inż. Andrzej Kochan

 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa