Zarządzenie nr 26/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 2 lipca 2015 r.

 
w sprawie powołania Komisji do wydania nieruchomości zabudowanej przy ul. Parkowej 1/3
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.), zarządzam co następuje:
 

§ 1

W celu wydania Parafii Ewangelicko-Augsburskiej im. Opatrzności Bożej nieruchomości zabudowanej przy ul. Parkowej 1/3, powołuje się Komisję w składzie:
1)      mgr Renata Sławińska – Przewodnicząca
Biblioteka Główna UMW,
2)      Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji,
3)      Lilia Aplas
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku,
4)      Jerzy Kokociński
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw,
przy udziale mgr. Jacka Czajki – Zastępcy Kanclerza ds. Logistyki.
 

§ 2

Wydanie nieruchomości nastąpi w dniu 3 lipca 2015 r.
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa