Zarządzenie nr 29/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 27 lipca 2015 r.

 
w sprawie zmiany składu Zespołu wdrożeniowego systemów Analiz, Zarządzania Budżetami i Zarządzania Projektami
 
Na podstawie §24 regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.) zarządza się co następuje:
 

§ 1

W zarządzeniu nr 28/ZK/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu wdrożeniowego systemów Analiz, Zarządzania Budżetami i Zarządzania Projektami wprowadza się następującą zmianę:
a)    §1 otrzymuje brzmienie:
„§1. Powołuje się Zespół wdrożeniowy systemów Analiz, Zarządzania Budżetami i Zarządzania Projektami w składzie:
1) mgr Elżbieta Urban – koordynator Zespołu,
Zastępca Kanclerza − Kwestor,
2) mgr Ewa Dziwulska – (budżetowanie, zarządzanie projektami, BI)
Zastępca Kwestora,
3) mgr Elżbieta Oleksak – (budżetowanie, zarządzanie projektami, BI)
Zastępca Kwestora ds. Ekonomicznych i Planowania,
4) mgr inż. Danuta Adamus − (budżetowanie, zarządzanie projektami, BI),
Dział Planowania i Analiz,
5) mgr Iwona Janus – (budżetowanie)
Kierownik Działu Spraw Pracowniczych,
6) mgr Renata Bednarz – (budżetowanie)
Kierownik Działu Płac,
7) mgr Barbara Szacik − (budżetowanie)
Dział Płac,
8) mgr inż. Dorota Janus − (budżetowanie, zarządzanie projektami)
Kierownik Działu Kosztów,
9) mgr Halina Harewicz − (budżetowanie, zarządzanie projektami)
Dział Kosztów,
10)  mgr Aldona Pietrzyk − (budżetowanie, zarządzanie projektami)
Dział Finansowy,
11)  mgr Teresa Bęć − (zarządzanie projektami)
Kierownik Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą,
12)  mgr Małgorzata Wróbel-Meinert − (zarządzanie projektami),
Działu Nauki i Współpracy z Zagranicą,
13)  mgr Ewa Wyspiańska − (budżetowanie)
Audytor Wewnętrzny,
14)  mgr Sławomir Siudakiewicz – (obsługa systemów informatycznych),
Ośrodek Sieciowo Komputerowy
15)  Andrzej Kuś – przedstawiciel firmy SIMPLE S.A.”
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK