Zarządzenie 28/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 24 lipca 2015 r.

 
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia drugiego przetargu nieograniczonego na sprzedaż komory hiperbarycznej
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 34/XV R/2013 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 15 maja 2015), zarządzam co następuje:
 

§ 1

1. W celu przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na sprzedaż komory hiperbarycznej,powołuję Komisję w składzie:

1)      mgr inż. Anna Piotrowska – Przewodnicząca
Dział Aparatury Naukowej,
2)      prof. dr  hab. Jan Godziński
Katedra i Zakład Medycyny Ratunkowej i Katastrof,
3)      Lilia Aplas
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.
 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 28 lipca 2015 r. o godz. 10.00 w Dziale Aparatury Naukowej UMW pok. 308, przy ul. Mikulicza Radeckiego 5.
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Z upoważnienia Rektora
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji

mgr inż Andrzej Kochan

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa/MC