Zarządzenie nr 32/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 13 sierpnia 2015 r.

 
w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert stawki czynszu na dzierżawę gruntów
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1

1.    W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert stawki czynszu na dzierżawę gruntów: przy ul. Borowskiej/Spiskiej oraz przy ul. Borowskiej 213, powołuję Komisję w składzie:
1)  mgr Krystyna Dziedziul – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2)  Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji,
3)  Magdalena Krystyniak
Dział Organizacyjny.
 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 17 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji, Wybrzeże Pasteura 1, budynek A2, pok. nr 2.
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa