Zarządzenie nr 33/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 31 sierpnia 2015 r.


w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert dotyczących czyszczenia wykładzin oraz mebli tapicerowanych

Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1

W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert dotyczących czyszczenia wykładzin oraz mebli tapicerowanych w pomieszczeniach Uczelni, powołuję Komisję w składzie:
1)      mgr Sylwia Depta – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2)      Magdalena Krystyniak
Dział Organizacyjny. 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 31 sierpnia 2015 r. o godz. 10.00 w Dziale Eksploatacji, Wybrzeże Pasteura 1, budynek A2, pok. nr 8.
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Z upoważnienia Rektora
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji

mgr inż. Andrzej Kochan

 

Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa