Zarządzenie nr 34/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 3 września 2015 r.

 
w sprawie powołania komisji w celu rozstrzygnięcia konkursu na obsługę kotłowni, dostawę opału oraz wycenę lokali mieszkalnych przy

ul. Ślężnej 88-92
 
Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.) zarządza się, co następuje:
 

§ 1

W celu rozstrzygnięcia konkursu na obsługę kotłowni i dostawę opału do kotłowni w sezonie grzewczym 2015/2016 oraz wykonanie wyceny lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ul. Ślężnej 88-92,powołuje się Komisję wskładzie:
a)      Alicja Stepowicz-Grzegorzak – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
b)      Danuta Stężycka
Dział Techniczny,
c)      Magdalena Kapera
Dział Organizacyjny.
 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 7 września 2015  r. o godz. 10:00, w budynku A2 przy Wybrzeżu Pasteura 1 we Wrocławiu, pokój nr 7.
 

§ 3

Materiały z prac Komisji należy przekazać do kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 
 
 
 Otrzymują :
według rozdzielnika
 
MKa