Zarządzenie nr 36/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 22 września 2015 r.


w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej przy ul. Ks. J. Poniatowskiego

Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1

W celu przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej we Wrocławiu przy                              ul. Poniatowskiego 2-4 i B. Prusa,powołuję Komisję w składzie:
1)      mgr Krystyna Dziedziul – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2)      Alicja Stepowicz-Grzegorzak
Dział Eksploatacji,
3)      Magdalena Krystyniak
Dział Organizacyjny,
4)      Radca Prawny UMW.

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 28 września 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy Wybrzeżu Pasteura 1, Budynek A-1, Sala Senatu - pok. 12.
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń


Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa