Zarządzenie nr 39/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 2 października 2015 r.

 
w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia ruchomości „Przylądka Nadziei” przy ul. Borowskiej 213
 
Na podstawie §24 regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.) zarządza się co następuje:
 

§ 1

W celu przejęcia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ruchomości „Przylądka Nadziei” przy ul. Borowskiej 213 powołuje się Komisję w składzie:
1) Lilia Aplas – Przewodnicząca,
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku
2) mgr Anna Piotrowska
Dział Aparatury Naukowej
3) mgr Andrzej Raczyński,
Zespół ds. Inwestycji
4) mgr Klaudia Mazur,
5) przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
 

§ 2

1. Komisja rozpocznie prace w dniu 5 października 2015 r. o godz. 9:30.
2. Protokół z prac Komisji należy przekazać do kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia tych prac.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK