Zarządzenie nr 38/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 2 października 2015 r.

 
w sprawie powołania Komisji ds. przejęcia budynku „Przylądka Nadziei” przy ul. Borowskiej 213
 
Na podstawie §24 regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (t.j. zarządzenie nr34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.) zarządza się co następuje:
 

§ 1

1. W celu przejęcia przez Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu budynku „Przylądka Nadziei” przy ul. Borowskiej 213 powołuje się Komisję w składzie:
1)  mgr Andrzej Kochan – Przewodniczący,
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji
2)  Jacek Bełtowski,
Zespół ds. Inwestycji
3)  mgr inż. Wojciech Jurkowski,
Zespół ds. Inwestycji
4)  mgr Andrzej Raczyński,
Zespół ds. Inwestycji
5)  mgr inż. Andrzej Sadowski,
Zespół ds. Inwestycji
6) przedstawiciele Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
2. Przewodniczący Komisji wyznaczy, spośród pracowników Zespołu ds. Inwestycji, osoby do dokonywania poszczególnych czynności
 

§ 2

1. Komisja rozpocznie prace w dniu 5 października 2015 r. o godz. 9:30.
2. Protokół z prac Komisji należy przekazać do kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia tych prac.
 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MK