Zarządzenie nr 40/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 23 października 2015 r.


w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert stawki czynszu na dzierżawę gruntu przy ul. Borowskiej 211

Na podstawie §24 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (t.j. zarządzenie nr 34/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 4 maja 2015 r.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1

W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert stawki czynszu na dzierżawę gruntu przy ul. Borowskiej 211 z przeznaczeniem na uruchomienie punktu handlowo-gastronomicznego, powołuję Komisję w składzie:
1) mgr Sylwia Depta – Przewodnicząca
Dział Eksploatacji,
2) mgr Sebastian Wiertelak
Dział Eksploatacji,
3) mgr Magdalena Kapera
Dział Organizacyjny.
 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 27 października 2015 r. o godz. 11.00 w Dziale Eksploatacji, Wybrzeże Pasteura 1, budynek A2, pok. nr 8. 
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa