Zarządzenie nr 41/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 5 listopada 2015 r.


w sprawie powołania Komisji do rozstrzygnięcia konkursu ofert najmu powierzchni w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej

Na podstawie §30 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (zarządzenie nr 66/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1

W celu rozstrzygnięcia konkursu ofert na najem powierzchni przeznaczonej na księgarnię w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy
ul. Marcinkowskiego 2-6, powołuję Komisję w składzie:
1)  mgr Renata Sławińska – Przewodnicząca
Dyrektor Biblioteki Głównej UMW,
2)  mgr Ewa Dziwulska
Zastępca Kwestora,
3)  mgr Monika Kolęda
Dział Wydawnictw i Promocji Uczelni,
4)  mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji.
 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 9 listopada 2015 r. o godz. 12.00 w budynku Centrum Naukowej Informacji Medycznej przy
ul. Marcinkowskiego 2-6, pok. 4 A.109. 
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń


Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa