Zarządzenie nr 42/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 25 listopada 2015 r.


w sprawie powołania Komisji do realizacji czynności przejęcia budynku kotłowni po zlikwidowanym ZUPiR „MAX”

Na podstawie §30 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (zarządzenie nr 66/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1

W celu przeprowadzenia czynności protokolarnego przejęcia budynku kotłowni po zlikwidowanym ZUPiR „MAX”,powołuję Komisję w składzie:
1) mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Köhnen −Przewodnicząca
Dział Techniczny,
2) mgr Krystyna Dziedziul
Dział Eksploatacji,
3) Jerzy Kokociński
Sekcja Konserwacji i Drobnych Napraw,
4) mgr Robert Woźnicki − Przekazujący
Zespół ds. Nadzoru nad Szpitalami Klinicznymi.
 
 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 2 grudnia 2015 r. o godz. 8.00przed budynkiem kotłowni przy ul. Borowskiej 213 we Wrocławiu. 
 

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac.
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń


Otrzymują:
według rozdzielnika
MKa