Zarządzenie nr 43/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 11 grudnia 2015 r.

 
w sprawie powołania Komisji odbiorowej Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (II)
 
Na podstawie §30 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (zarządzenie nr 66/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1

W celu dokonania ostatecznego odbioru robót zleconych umową nr ZI/AM/WR-5/11 z dnia 28 lipca 2011 r. na budowę Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, powołuję Komisję w składzie:

1)   mgr Jacek Czajka – Przewodniczący
Zastępca Kanclerza ds. Logistyki,
2)   mgr inż. Andrzej Kochan
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji,
3)   mgr inż. Andrzej Sadowski
Zespół ds. Inwestycji,
4)   mgr inż. Wojciech Jurkowski
Zespół ds. Inwestycji,
5)   mgr Renata Sławińska
Dyrektor Biblioteki Głównej UMW,
6)   mgr inż. Małgorzata Sidorowicz-Köhnen
Dział Techniczny,
7)   mgr Czesław Olczyk
Dział Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.
 

§ 2

Rozpoczęcie prac Komisji nastąpi w dniu 15 grudnia 2015 r., o godz. 10.00, w holu głównym Centrum Naukowej Informacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przy ul. Marcinkowskiego 2-6.

§ 3

Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać do Kanclerza w terminie 7 dni od zakończenia jej prac. 
 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 
 
 
Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa