Zarządzenie nr 44/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie przeprowadzenia przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 
Na podstawie §30 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (zarządzenie nr 66/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r.), zarządzam co następuje:
 

§ 1

W celu przeprowadzenia przeglądu i zapewnienia możliwości doskonalenia i potrzeby zmian w systemie zarządzania jakością w jednostkach organizacyjnych (według normy PN-EN ISO 9001:2008), powołuję Zespół w składzie:
1.      prof. dr hab. Zygmunt Grzebieniak
Pełnomocnik Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO w Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
2.      prof. dr hab. Marzenna Podhorska-Okołów
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim,
3.      prof. dr hab. Marzena Dominiak
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarsko-Stomatologicznym,
4.      prof. dr hab. Dariusz Wołowiec
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Lekarskim Kształcenia Podyplomowego,
5.      dr hab. Agnieszka Piwowar, prof. nadzw.
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Analityki Medycznej,
6.      dr Mariola Seń
Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO na Wydziale Nauk o Zdrowiu,
7.      dr Katarzyna Połtyn-Zaradna
Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia,
8.      mgr inż. Andrzej Kochan
Zastępca Kanclerza ds. Inwestycji,
9.      inż. Ryszard Kretschmer
Główny Specjalista ds. Systemu Jakości ISO – koordynator prac Zespołu.
 

§ 2

Zadaniem Zespołu jest dokonanie przeglądu, z uwzględnieniem oceny możliwości doskonalenia i potrzeb zmian w systemie zarządzania jakością, łącznie z polityką i celami dotyczącymi jakości. 
 

§ 3

Ustalenia dokonane w trakcie prac Zespołu, w formie pisemnej, z podaniem konkretnych wniosków, należy przekazać Pełnomocnikowi Rektora ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO w Uniwersytecie Medycznym oraz Kanclerzowi, w terminie 7 dni od zakończenia prac Zespołu.  

§ 4

Czynności, o których mowa w §1, należy zakończyć do dnia 15 stycznia 2016 r.
 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 
Otrzymują:
Według rozdzielnika
 
MKa