Zarządzenie nr 45/ZK/2015
Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
z dnia 16 grudnia 2015 r.

 
w sprawie zmiany terminu prac Zespołu Zarządzającego Projektem pn. „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej”
 
Na podstawie §30 „Regulaminu organizacyjnego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu” (zarządzenie nr 66/XV R/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 września 2015 r.) zarządzam, co następuje:
 

§ 1

W zarządzeniu nr 24/ZK/2015 Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem pn. „Ponadregionalne Centrum Onkologii Dziecięcej we Wrocławiu – „Przylądek Nadziei”. Rozbudowa Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu o nowy blok Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej” wprowadza się następującą zmianę:
a) §2 otrzymuje brzmienie:
„§2.  Prace Zespołu Zarządzającego Projektem obejmują okres od dnia 28 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.”.
 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

Kanclerz
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
 
mgr Justyna Wojtuń

 

Otrzymują:
według rozdzielnika
 
MKa