ARCHIWALNE

Zarządzenie nr 34
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 18 grudnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej budynku „K” – Centrum Klinicznego Akademii Medycznej, przy ul. Borowskiej 213

Na podstawie § 22 „Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu” (zarządzenie nr 75/XIV R/2007 Rektora Akademii Medycznej z dnia 25 sierpnia 2007 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W celu dokonania odbioru budynku „K” – Centrum Klinicznego przy ul. Borowskiej 213 powołuję komisję w składzie:
1. mgr inż. Andrzej Kochan
Zarząd Inwestycji – przewodniczący
2. mgr inż. Andrzej Sadowski
Zarząd Inwestycji – członek
§ 2
W pracach Komisji uczestniczy przedstawiciel Akademickiego Szpitala Klinicznego wyznaczony przez dyrektora ASK oraz inspektorzy nadzoru wskazani przez dyrektora Zarządu Inwestycji.

§ 3
Czynności odbioru rozpoczną się 19 grudnia 2007 r. o godzinie 9.00 (przy wejściu Budynku „H”).

§ 4
Sprawozdanie z prac Komisji należy przekazać Kanclerzowi w terminie 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur Parafiński

Otrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji
Zarząd Inwestycji