ARCHIWALNE
Zarządzenie nr 15
Kanclerza Akademii Medycznej we Wrocławiu
z dnia 18 kwietnia 2007 r.

w sprawie powołania komisji odbiorowej budynku przy ul. Jana Pawła II nr 12 w Ścinawie - Ośrodek Badawczo-Naukowo-Dydaktyczny Chorób Otępiennych

Na podstawie § 19 Regulaminu organizacyjnego Akademii Medycznej we Wrocławiu (zarządzenie nr 52/XIII R/2003 Rektora Akademii Medycznej z dnia 1 września 2003 r. ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
W związku z zakończeniem prac remontowych w Ośrodku Badawczo-Naukowo-Dydaktycznym Chorób Otępiennych w Ścinawie przy ul. Jana Pawła II nr 12, powołuje się komisję w składzie:
1. mgr Michał Hajtko
Ośrodek w Ścinawie - przewodniczący
2. mgr inż. Elżbieta Bednarska
Dział Techniczny - członek
3. mgr Magdalena Golczyk
Inspektorat BHP i PPOŻ - członek
4. Krzysztof Zamojski
Koordynator ds. Łączności - członek

§ 2
W pracach Komisji biorą udział:
1. mgr inż. Marian Jakubowski
Inspektor nadzoru - Dział Techniczny
2. Przedstawiciel Wykonawcy

§ 3
Czynności odbioru rozpoczną się w dniu 20 kwietnia 2007 r. o godz. 8.00.

§ 4
Sporządzone przez Komisję dokumenty należy przekazać Kanclerzowi w ciągu 7 dni od zakończenia prac Komisji.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Kanclerz
Akademii Medycznej we Wrocławiu

mgr Artur ParafińskiOtrzymują:
Sekretariat Kanclerza
Członkowie Komisji